อสม.วันนี้เงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปเช็ก

Author:

จากกรณีที่ นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือ เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ดังนั้น ในเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้อง อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ 2,000 บาท และตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 อีก 7,000 บาท รวม 9,000 บาท จากนั้นจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน นั้น ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. โดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือนเมษายน 2567 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2,000 บาท และ เงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาท ลำดับขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ดังนี้

เบิกจ่ายอัตราใหม่ (เม.ย. 67)

1. อสม. ส่งรายงาน อสม. 1 ผ่าน App. smart อสม. ภายใน 25 เม.ย. 67

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และยืนยันในระบบ ภายใน 3 พ.ค. 67

เบิกจ่ายตกเบิกย้อนหลัง (ต.ค. 66 – มี.ค. 67)

1. กรมบัญชีกลาง (บก.) เปิดระบบตกเบิกค่าป่วยการ 27 เม.ย. 67

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ.ตรวจสอบข้อมูลตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน และยืนยันขอเบิกใน ระบบภายใน 3 พ.ค. 67 และในวันที่ 3 – 8 พ.ค. 67 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) , กรมบัญชีกลาง (บก.) และ กรมการปกครอง (ปค.) ตรวจสอบ ยืนยันการเบิกเงินค่าป่วยการ ฯ

จากนั้นในวันที่ 15 พ.ค. 67 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีรอบ เม.ย. 67 เข้าบัญชี อสม. 2,000 บาท และโอนเงินตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน เข้าบัญชี อสม. 6,000 บาท

ซึ่ง อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการ รวมทั้งสิ้น 8,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ : ช่วงวันที่ 4-15 พ.ค. 67 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่งหนังสือสรุปผลการส่งเบิกค่าป่วยการย้อนหลัง ให้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

และสำหรับวันนี้ วันที่ 15 พ.ค.67 อสม.เงินเริ่มทยอยเข้าบัญชีแล้ว 8,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *