เปิดขั้นตอน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 เตรียมรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่าให้เสียสิทธิ

Author:

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ยังคงเปิดให้เกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ได้อยู่ หลังเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 รายใหม่มาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีการช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรก็จะได้รับสิทธิทันที

โดยเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ได้ เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน หากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว 30 วัน และปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบัน

สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ได้ โดยเกษตรกรต้องยืนยันว่ามีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้น ๆ เกิน 8,000 บาท ขึ้นไป

จำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาเกลือตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

ปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่ 72 ตรม. ขึ้นไป

เพาะเห็ด ทำผักงอก ตั้งแต่ 30 ตร.ม.ขึ้นไป

ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง อย่างใด อย่างหนึ่ง จำนวนตั้งแต่ 10 รัง ขึ้นไป

ชันโรง 20 รัง ขึ้นไป

ครั่ง 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ขึ้นไป

ไส้เดือน จิ้งหรีด ด้วงสาคู อย่างใด อย่างหนึ่ง ตั้งแต่ 30 ตร.ม. ขึ้นไป

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบ e-Form ที่ เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th ขั้นตอนดังนี้

1.กดแถบสีเหลือง “ขึ้นทะเบียน”

2.ระบบเข้าสู่หน้า “ลงทะเบียนเกษตรกร”

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว

4.อ่านข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ จากนั้นกดติ๊กยืนยัน

5.กดลงทะเบียน

ทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการแล้ว เกษตรกรจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 และติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ผ่านระบบได้ วิธีตรวจสอบดังนี้

1.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2.ใส่รหัสผ่าน

3.คลิกเข้าระบบ

เมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเอง ดังนี้

1.กดเลือก “ตรวจสอบ” ในแถบตรวจสอบสถานะเกษตรกร

2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัสหลังบัตรประชาชน

3.จากนั้นกดเลือก “ตรวจสอบ”

กรณีขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ขั้นตอนดังนี้

1.ยื่นแบบ ทบก.01 พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาหลักฐานถือครองที่ดิน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้น ๆ กำหนด

นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อทำเรื่องขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้

ส่วนเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ผ่าน แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปฯ ทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 6 ขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ทั้งระบบ Android และ iOS

2.กดเลือกเมนูแจ้งปลูก

3.เลือกแปลงปลูก ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

4.เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

5.กรอกข้อมูล ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

6.กดบันทึก

ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิต การตลาด การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย

โดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ โดยไม่เสียสิทธิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *