โอนเงิน 8,000 บาท เข้าบัญชี อสม. แล้ววันนี้

Author:

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เงินค่าป่วยการใหม่ และเงินตกเบิกย้อนหลังโอนให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จำนวน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท

โดยเงินค่าป่วยการ อสม. ที่จะได้รับ คือ ค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือ เดือน ต.ค. 66 ที่ผ่านมา

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งโดยเฉพาะกลไกของ อสม. จำนวนกว่า 1.07 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น

เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้ามาทำหน้าที่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพ มีความยั่งยืนโดยปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก โดยสนับสนุนเงินค่าป่วยการ สำหรับ อสม. คนละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของ อสม.

ต่อมาในปี 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น และในปี 2567 อสม. มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน และการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เป็น 2,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ อสม. ที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. 66–มี.ค. 67 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคาร ของพี่น้อง อสม. จำนวน 6,000 บาท และได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือน เม.ย. 67 อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 8,000 บาท ในเดือนต่อไปๆ อสม. ก็จะได้รับ คนละ 2,000 บาทต่อเดือน นายสมศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับ อสม. รวมถึงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความยั่งยืน โดยการออกพระราชบัญญัติ อสม. เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของ อสม. ให้มีความเหมาะสม พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *