อึ้ง! สามเณร 8 ขวบ สอบผ่านเป็น ผู้ทรงพระปาติโมกข์ ท่องจบใน 55 นาที

Author:

อึ้ง! สามเณรกานต์กวินต์ อายุ 8 ขวบ วัดนิคมผัง 16 สอบผ่านเป็นสามเณร ผู้ทรงพระปาติโมกข์ ท่องจบในเวลา 55 นาที

จากกรณีที่ วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสามเณรเข้าร่วมโครงการ 72 รูป มาจากทั้ง 4 ภาค 17 จังหวัด เดือนเม.ย.-ก.ค. 67 นั้น

ต่อมาวันที่ 17 พ.ค. 67 เฟซบุ๊กเพจ “โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์-วัดตะโก”  ได้โพสต์ภาพพร้อมรายชื่อสามเณรที่สอบผ่านแล้วมาตั้งแต่รูปที่ 1 ถึงปัจจุบันรูปที่ 40

สามเณรกานต์กวินต์ อายุ 8 ขวบ

ซึ่งพบว่าในรายชื่อสามเณรที่สอบผ่าน รูปที่ 37 คือ สามเณรกานต์กวินต์ ธานีวรรณ อายุ 8 ขวบ วัดนิคมผัง 16 จ.นครราชสีมา อาจารย์ผู้สอบทาน พระมหาใจ เขมจิตโต (ป.ธ.9) ประธานดำเนินโครงการฯ เริ่มสอบเวลา 06.05 น. สอบจบเวลา 07.01 น. ใช้เวลาในการสอบรวม 55 นาที ท่องจบวันที่ 27 เม.ย. 67

สามเณรกานต์กวินต์ อายุ 8 ขวบ

ขณะที่ สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน อายุ 17 ปี วัดโมลีโลกยาราม สามเณรอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ที่สอบบาลีได้เปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน ก็ได้สอบผ่านโครงการนี้แล้ว โดยสอบผ่านเป็นรูปที่ 22 ใช้เวลาสอบ 50 นาที ท่องจบวันที่ 22 เม.ย. 67

สำหรับ ปาติโมกข์ คือคัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกหมวดสุตตวิภังค์ มีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน เรียกกันว่าสงฆ์ทำอุโบสถ ถือเป็นหลักสำคัญเรื่องหนึ่งในไตรสิกขา โดยความหมายตามศัพท์ว่า หมายถึงธรรมที่ทำให้ผู้รักษาพ้นจากกิเลสเศร้าหมองมีตัณหา เป็นต้น หรือธรรมที่อาศัยพ้นจากอาบัติ พระสงฆ์จึงต้องมีการลงอุโบสถ เพื่อทบทวนพระปาติโมกข์เป็นกิจประจำทุกเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *