โปรดเกล้าฯ ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร 2 ราย หนีราชการทหาร

Author:

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน 2 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 ดังนี้

1.ร้อยตรี ณัฐปพน ไชยศร หรือภูชิตสายมงคล ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ

2.ร้อยตรี อภินันท์ จันทร์ทอง ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *