ประกาศแล้ว พ.ร.บ.งบประมาณ 67 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

Author:

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 3,480,000,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

– ระดับก่อนประถมศึกษา 1,836 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 918 บาท/คน

– ระดับประถมศึกษา 2,052 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,026 บาท/คน

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,740 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,890 บาท/คน/ปี

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,104 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 2,052 บาท/คน

ค่าหนังสือเรียน งบประมาณค่าหนังสือเรียน งบประมาณค่าหนังสือเรียน ใช้สำหรับเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับ ก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *