3 กลุ่มเปราะบางเช็กด่วน วันนี้เงินเข้าแล้ว

Author:

อัปเดตล่าสุด “เงินกลุ่มเปราะบาง” เดือนพฤษภาคม 2567 โอนช่วยเหลือ 3 กลุ่ม ได้แก่ เงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ จ่าย 1,000 บาท และเบี้ยผู้พิการ รายละ 800-1,000 บาท พร้อมช่องทางลงทะเบียนรายใหม่ ทำอย่างไร เช็กรายละเอียดที่นี่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท โดยเงินอุดหนุนบุตร งวดเดือนพฤษภาคม 2567 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่ผู้ปกครองผู้มีสิทธิในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินให้ล่วงหน้าก่อนวันหยุด

ปฏิทินจ่ายเงิน “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปี 2567 มีดังนี้

เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เ

ดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

ผู้มีสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

2.หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

3.ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 3 ช่องทาง ดังนี้

-เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่

-แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” คลิกที่นี่

-แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ เดือนพฤษภาคม 2567

รัฐบาลโอนช่วยเหลือเบี้ยผู้สูงอายุทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากในเดือนนั้นๆ ตรงกับวันหยุดราชการ หรือเสาร์-อาทิตย์ จะทำการจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ตามปฏิทินดังนี้

เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

เดือนธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้

– อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน

– อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน

– อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน

– อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 2567 800-1,000 บาท จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 จ่ายตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *