เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2567 โอนเงิน เข้าบัญชีพ่อ-แม่แล้ว

Author:

วันที่ 9 พฤษภาคม 22567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 แล้ว

สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th

2. แอปพลิเคชัน เงินเด็ก

3. แอปพลิเคชัน ทางรัฐ

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต

เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

หรือ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน โดยเมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *