อาชีพอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน ออมสินให้กู้ 1 แสน ไม่ใช้คนค้ำ เอกสารไม่ยุ่งยาก

Author:

สินเชื่อออมสิน อาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า แท็กซี่ สามล้อ ไรเดอร์ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือค้าขายออนไลน์ ก็ยื่นกู้ได้กับ สินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย วงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนยาว 8 ปี ผู้ที่สนใจเช็กรายละเอียดที่นี่

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

1.ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น

2.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร :

เอกสารส่วนบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ที่ท่านขอใช้บริการ

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้ :

เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้ :

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้ :

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย :

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *