ล่าสุด โรงเรียนปรับเวลาใหม่แล้ว หลังปรับเวลาเรียนเข้าเรียน 7.30 น. เลิก 17.10 น.

Author:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้โพสต์ชี้แจงประกาศกรณี ผู้ปกครองวิพากษ์วิจารณ์หลังโรงเรียนให้เด็กเข้าเรียน 07.30 น. เลิกเรียน 17.10 น. เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน ระบุว่า

ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน

ด้วยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีความมุ่งหวังพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถนะ ทักษะ และพหุปัญญาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นแห่งอนาคต ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning, STEM Education, Coding และกระบวนการส่งต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2567 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาเรียนเนื่องด้วยจำนวนหน่วยกิตที่ลดลง แต่ด้วยปีการศึกษา 2567 ยังมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2566 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตที่ถูกระบุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาและนักเรียนจำเป็นต้องเรียนตามจำนวนเวลาเรียนเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดส่งผลกระทบกระเทือนต่อเวลาเรียนของนักเรียนที่มีจำนวนเวลาเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จากการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความวิตกกังวลในการปรับ เวลาเรียนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาพิจารณาและมีมติ ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 07.40 น. – 08.30 น.

2. ปรับเวลาเรียนเป็น คาบเรียนละ 50 นาที เริ่มเรียนคาบเรียนที่ 1 เวลา 08.30 น. 3. นักเรียนเลิกเรียนตามแผนการเรียน อาทิ 13.40 น. 14.40 น. 15.30 น. และ 16.20 น. นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ตามปกติ

โดยเริ่มมีผลในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *