ส่องค่าเทอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Author:

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในแถบภาคอีสาน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม และยังเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรและศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง รวมถึงคนดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการต่างๆ อย่างมากมายอีกด้วย

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ต่อภาคการศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาชีววิทยา 12,000 บาท

สาขาเคมี 12,000 บาท

สาขาคณิตศาสตร์ 12,000 บาท

สาขาฟิสิกส์ 12,000 บาท

สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 12,000 บาท

สาขาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ 12,000 บาท

สาขาจุลชีววิทยา 12,000 บาท

สาขาชีวเคมี 12,000 บาท

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12,000 บาท

สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสถิติศาสตร์ 12,000 บาท

สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 12,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 30,000 บาท

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมเกษตร 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมโยธา 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมเคมี 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ 45,000 บาท

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ 45,000 บาท

สาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรนานาชาติ 45,000 บาท

สาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 45,000 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน) 25,000 บาท

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน) 45,000 บาท

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 15,000 บาท

สาขาการประมง 15,000 บาท

สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา 15,000 บาท

สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา 15,000 บาท

สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 15,000 บาท

สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน 15,000 บาท

สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ 15,000 บาท

สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 15,000 บาท

สาขาสัตวศาสตร์ 17,000 บาท

สาขาเกษตรนวัตกรรม 15,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา 15,000 บาท

สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา 18,000 บาท

สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 34,500 บาท

สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 30,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษ 15,000 บาท

สาขาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 15,000 บาท

สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) 15,000 บาท

สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) 15,000 บาท

สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 15,000 บาท

สาขาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี 15,000 บาท

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 15,000 บาท

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15,000 บาท

สาขาพัฒนาสังคม 15,000 บาท

สาขาภาษาไทย 15,000 บาท

สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน 15,000 บาท

สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน 15,000 บาท

สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 15,000 บาท

สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 15,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต 30,000 บาท

สาขาเวชนิทัศน์ 21,000 บาท

สาขารังสีเทคนิค 25,000 บาท

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาเทคนิคการแพทย์ 26,000 บาท

สาขากายภาพบำบัด 26,000 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท

คณะเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 15,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 15,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีธรณี 15,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 15,000 บาท

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 50,000 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก : อนามัยสิ่งแวดล้อม 18,000 บาท

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18,000 บาท

สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 18,000 บาท

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30,000 บาท

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 35,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต 25,000 บาท

สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 45,000 บาท

สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 65,000 บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 18,000 บาท

สาขาการออกแบบ 18,000 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาทัศนศิลป์ 15,000 บาท

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ 18,000 บาท

สาขาดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีไทย 18,000 บาท

สาขาดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก 18,000 บาท

สาขาดุริยางคศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาดนตรีพื้นเมือง 18,000 บาท

สาขานาฏศิลป์ 10,000 บาท

สาขาการแสดง 20,000 บาท

สาขาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม) 15,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

สาขาบัญชีบัณฑิต 15,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน 15,000 บาท

สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว 15,000 บาท

สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) 38,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม 15,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด 30,000 บาท

สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ 15,000 บาท

สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 25,000 บาท

สาขาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (นักศึกษาไทย) 55,000 บาท

สาขาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (นักศึกษาต่างชาติ) 65,000 บาท

คณะนิติศาสตร์

สาขานิติศาสตร์ 18,000 บาท

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล (นักศึกษาไทย) 48,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล (นักศึกษาต่างชาติ) 50,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (นักศึกษาไทย) 48,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (นักศึกษาต่างชาติ) 50,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (นักศึกษาไทย) 48,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (นักศึกษาต่างชาติ) 50,000 บาท

สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (นักศึกษาไทย) 48,000 บาท

สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (นักศึกษาต่างชาติ) 50,000 บาท

สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (นักศึกษาไทย) 50,000 บาท

สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (นักศึกษาต่างชาติ) 52,500 บาท

สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ (นักศึกษาไทย) 50,000 บาท

สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ (นักศึกษาต่างชาติ) 52,500 บาท

สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) (นักศึกษาไทย) 48,000 บาท

สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) (นักศึกษาต่างชาติ) 50,000 บาท

สาขาวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ 28,000 บาท

สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง 28,000 บาท

สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) 28,000 บาท

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 25,000 บาท

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000 บาท

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 15,000 บาท

สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 30,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 30,000 บาท

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15000 บาท

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 30,000 บาท

สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 30,000 บาท

สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (โครงการพิเศษ) 40,000 บาท

สาขาปัญญาประดิษฐ์ 30,000 บาท

สาขาปัญญาประดิษฐ์ (โครงการพิเศษ) 40,000 บาท

คณะสหวิทยาการ

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 12,000 บาท

สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน 10,000 บาท

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 10,000 บาท

สาขานิติศาสตร์ 10,000 บาท

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 12,000 บาท

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 12,000 บาท

สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 15,000 บาท

สาขาบัญชีบัณฑิต 15,000 บาท

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 10,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 15,000 บาท

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ 15,000 บาท

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ 12,000 บาท

สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 10,000 บาท

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 12,000 บาท

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 12,000 บาท

ขอบคุณข้อมูล เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *