Home ข่าวสังคม เปิดเอกสาร เศรษฐา พร้อมคณะ เช่าเหมาลำ 30 ล้าน บินประชุมยูเอ็น

เปิดเอกสาร เศรษฐา พร้อมคณะ เช่าเหมาลำ 30 ล้าน บินประชุมยูเอ็น

281

จากประเด็นที่สังคมวิจารณ์ การเช่าเหมาลำเครื่องบินเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง 30 ล้านบาทนั้น

จากการสืบค้นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า มีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจ้างกรรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ สำหรับภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัขชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกในภารกิจนี้

โดยเสนอราคา ภายใน วงเงิน 30,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2566

อย่างไรก็ตาม จากการประกาศราคากลางในโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มีการระบุรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจข้างต้น ระหว่างที่ 18 – 24 กันยายน 2566 เส้นทาง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ – กรุงโตเกียว (ฮาเนดะ) – นครนิวยอร์ก – กรุงโตเกียว (ฮาเนดะ) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ (ไป – กลับ)

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน เป็นเงิน 4,848,300.80 บาท

2. ค่าเชื้อเพลิงอากาศยาน เป็นเงิน 16,800,000.00 บาท

3. คำาอาหารและเครื่องดื่มระหว่างบิน เป็นเงิน 1,479,520.00 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคพื้น เป็นเงิน 3,065,955.20 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นเงิน 3,806,224.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ ได้มีการระบุหมายเหตุอีกว่า ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฎราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำและราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 1 ราย จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียวในประเทศไทย เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โดยการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง ดังกล่าว เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายจากจำนวนผู้โดยสารจำนวนู 50 คน ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการค่ใช้จ่ายแต่ละรายการอาจจะมีเพิ่มหรือลดตามค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวงเงิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

Previous articleกรมราชทัณฑ์ ออกแถลงการณ์ กรณี จับกำนันนกตัวปลอม
Next articleวัน อยู่บำรุง ประกาศออกสื่อเลิกดูข่าวช่องดังไปนานแล้ว